garantievoorwaarden

GEBREKEN

 • De consument heeft een retourtermijn van 30 dagen. Binnen deze 30 dagen dient het product te zijn geleverd bij Soko Pieces.
 • de Consument dient de goederen onmiddellijk na ontvangst nauwkeurig te (doen) inspecteren. Hierbij dien je na te gaan of de geleverde goederen aan de overeenkomst beantwoorden:
  • Werden de juiste goederen geleverd?
  • Voldoen de geleverde goederen aan de overeengekomen kwaliteitseisen of – indien deze ontbreken – aan de eisen die gesteld mogen worden voor een normaal gebruik?
 • Wordt een zichtbaar gebrek of tekortkoming geconstateerd, dan dien je deze binnen 7 werkdagen na levering aan SOKO Pieces te melden.
 • De kosten voor het retourneren van goederen die niet voldoen aan de beschrijving van het aanbod zijn ten laste van SOKO Pieces.
 • Na akkoord en betaling van de consument met betrekking tot de juiste tevredenheid over de aangeleverde 2d/3d tekeningen is SOKO Pieces niet aansprakelijk over de eventuele onvrede vanuit de consument na de inrichting volgens de tekeningen van SOKO Pieces.
 • Breuken of kwetsuren in marmer/terrazzo of andere poreuze materialen zoals glas of keramiek vallen tot 7 dagen na levering onder garantie . Wij kunnen helaas geen garantie bieden op breuken/kwetsuren later dan 7 dagen na levering.
 • Marmer/terrazzo is een steensoort die zorgvuldige nazorg nodig heeft. Hiervoor schaf je het best een behandelingsproduct aan. Je kan om raad vragen bij de dichstbijzijnde speciaalzaak of ons een mailtje sturen voor meer informatie omtrent nabehandeling. Vlekken of kringen onstaan door niet zorgvuldig opvolgen van de steen, zijn voor rekening van de gebruiker en vallen niet onder garantie.
 •  

OVERMACHT

 • Onder overmacht wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet-voorzien waarop SOKO Pieces geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor SOKO Pieces niet in staat is haar verplichtingen na te komen.
 • SOKO Pieces heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat SOKO Pieces haar verbintenis had moeten nakomen.
 • Tijdens overmacht worden de leverings- en andere verplichtingen van SOKO Pieces opgeschort. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door SOKO pieces niet mogelijk is langer duurt dan 8 weken, zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden, zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.